Baudouin
80/88 kVA

Model: VG80B5
Động cơ: 4M10G88/5
Kích thước: 3.0x1.1x1.5 m
Khối lượng: 1500 kg

Baudouin
60/66 kVA

Model: VG60B5
Động cơ: 4M10G70/5
Kích thước: 2.5x0.9x1.4 m
Khối lượng: 1355 kg

Baudouin
50/55 kVA

Model: VG50B5
Động cơ: 4M06G55/5
Kích thước: 2.1x0.8x1.1 m
Khối lượng: 890 kg

Baudouin
45/50 kVA

Model: VG45B5
Động cơ: 4M06G50/5
Kích thước: 2.1x0.8x1.1 m
Khối lượng: 840 kg

Baudouin
30/33 kVA

Model: VG30B5
Động cơ: 4M06G35/5
Kích thước: 1.85x0.8x1.1 m
Khối lượng: 785 kg

Baudouin
20/22 kVA

Model: VG20B5
Động cơ: 4M06G25/5
Kích thước: 1.85x0.8x1.1 m
Khối lượng: 760 kg

Baudouin
15/16.5 kVA

Model: VG15B5
Động cơ: 4M06G20/5
Kích thước: 1.7x0.8x1.1 m
Khối lượng: 745 kg

Sync panel
Mitsubishi
2640 kVA

Model: VG4000SM
Kích thước: cm
Dòng điện: 4000 A

Sync panel
Mitsubishi
2112 kVA

Model: VG3200SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 3200 A

Sync panel
Mitsubishi
1650 kVA

Model: VG2500SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2500 A

Sync panel
Mitsubishi
1320 kVA

Model: VG2000SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2000 A

Sync panel
Mitsubishi
1056 kVA

Model: VG1600SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1600 A

Sync panel
Mitsubishi
660 kVA

Model: VG1000SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1000 A

Sync panel
Mitsubishi
528 kVA

Model: VG800SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 800 A

Sync panel
Mitsubishi
435 kVA

Model: VG660SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 660 A

Sync panel
LS
2640 kVA

Model: VG4000SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 4000 A

Sync panel
LS
2112 kVA

Model: VG3200SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 3200 A

Sync panel
LS
1650 kVA

Model: VG2500SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2500 A

Sync panel
LS
1320 kVA

Model: VG2000SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2000 A

Sync panel
LS
1056 kVA

Model: VG1600SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1600 A

Sync panel
LS
660 kVA

Model: VG1000SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1000 A

Sync panel
LS
594 kVA

Model: VG900SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 900 A

Sync panel
LS
435 kVA

Model: VG660SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 660 A

ATS
Vitzro
1980 kVA

Model: VG3000TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 3000 A

ATS
Vitzro
1650 kVA

Model: VG2500TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 2500 A

ATS
Vitzro
1320 kVA

Model: VG2000TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 2000 A

ATS
Vitzro
1056 kVA

Model: VG1600TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1600 A

ATS
Vitzro
792 kVA

Model: VG1200TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1200 A

ATS
Vitzro
660 kVA

Model: VG1000TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1000 A

ATS
Vitzro
528 kVA

Model: VG800TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 800 A

ATS
Vitzro
396 kVA

Model: VG600TSH
Kích thước: 60x60x100 cm
Dòng điện: 600 A

ATS
Vitzro
264 kVA

Model: VG400TSH
Kích thước: 60x60x100 cm
Dòng điện: 400 A

ATS
Vitzro
132 kVA

Model: VG200TSH
Kích thước: 50x30x50 cm
Dòng điện: 200 A

ATS
Vitzro
66 kVA

Model: VG100TSH
Kích thước: 45x30x45 cm
Dòng điện: 100 A

ATS
1980 kVA

Model: VG3000TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1650 kVA

Model: VG2500TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1320 kVA

Model: VG2000TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1056 kVA

Model: VG1600TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
792 kVA

Model: VG1200TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
660 kVA

Model: VG1000TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
528 kVA

Model: VG800TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
396 kVA

Model: VG600TSH
Động cơ:
Kích thước: 60x60x100 m
Khối lượng: kg

ATS
264 kVA

Model: VG400TSH
Động cơ:
Kích thước: 60x60x100 m
Khối lượng: kg

ATS
132 kVA

Model: VG200TSH
Động cơ:
Kích thước: 50x30x50 m
Khối lượng: kg

ATS
66 kVA

Model: VG100TSH
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

ATS
22 kVA

Model: VG100TSH 1P
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SM
Động cơ:
Kích thước: m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
528 kVA

Model: VG800SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
594 kVA

Model: VG900SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg