Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SM
Động cơ:
Kích thước: m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
528 kVA

Model: VG800SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
594 kVA

Model: VG900SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

ATS
21 kVA

Model: VG63TSC 1P
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

Lister Petter
800/880 kVA

Model: VG800L5
Động cơ: LP625EG7
Kích thước: 5.5x2.0x2.5 m
Khối lượng: 8000 kg

Lister Petter
750/825 kVA

Model: VG750L5
Động cơ: LP625EG5
Kích thước: 5.5x2.0x2.5 m
Khối lượng: 7800 kg

Lister Petter
650/715 kVA

Model: VG650L5
Động cơ: LP625EG3
Kích thước: 5.5x2.0x2.5 m
Khối lượng: 7200 kg

Lister Petter
500/550 kVA

Model: VG500L5
Động cơ: LP613EG3
Kích thước: 5.0x1.7x2.3 m
Khối lượng: 4800 kg

Lister Petter
450/495 kVA

Model: VG450L5
Động cơ: LP613EG2
Kích thước: 4.5x1.4x2.1 m
Khối lượng: 4300 kg

Lister Petter
400/440 kVA

Model: VG400L5
Động cơ: LP613G2
Kích thước: 4.5x1.4x2.1 m
Khối lượng: 4200 kg

Lister Petter
350/385 kVA

Model: VG350L5
Động cơ: LP612G3
Kích thước: 4.5x1.4x2.1 m
Khối lượng: 4000 kg

Lister Petter
300/350 kVA

Model: VG300L5
Động cơ: LP612G2
Kích thước: 4.0x1.3x1.9 m
Khối lượng: 3600 kg

Lister Petter
250/275 kVA

Model: VG250L5
Động cơ: LP689EG3
Kích thước: 3.7x1.3x1.9 m
Khối lượng: 3200 kg

Lister Petter
200/220 kVA

Model: VG200L5
Động cơ: LP689G1
Kích thước: 3.5x1.2x1.7 m
Khối lượng: 2800 kg

Lister Petter
150/165 kVA

Model: VG150L5
Động cơ: LP665G2
Kích thước: 3.5x1.2x1.7 m
Khối lượng: 2200 kg

Lister Petter
125/137 kVA

Model: VG125L5
Động cơ: LP443G6
Kích thước: 3.5x1.2x1.7 m
Khối lượng: 2000 kg

Lister Petter
100/110 kVA

Model: VG100L5
Động cơ: LP443G4
Kích thước: 3.0x1.1x1.5 m
Khối lượng: 1800 kg

Lister Petter
80/88 kVA

Model: VG80L5
Động cơ: LP443G3
Kích thước: 3.0x1.1x1.5 m
Khối lượng: 1600 kg

Lister Petter
70/77 kVA

Model: VG70L5
Động cơ: SA441G2
Kích thước: 2.5x0.9x1.4 m
Khối lượng: 1550 kg

Lister Petter
60/66 kVA

Model: VG60L5
Động cơ: SA441G1
Kích thước: 2.5x0.9x1.4 m
Khối lượng: 1500 kg

Lister Petter
50/55 kVA

Model: VG50L5
Động cơ: SA435G1
Kích thước: 2.4x0.8x1.4 m
Khối lượng: 1250 kg

Lister Petter
40/44 kVA

Model: VG40L5
Động cơ: SA432G2
Kích thước: 2.1x0.8x1.3 m
Khối lượng: 1100 kg

Lister Petter
30/33 kVA

Model: VG30L5
Động cơ: SA432G1
Kích thước: 1.8x0.8x1.3 m
Khối lượng: 900 kg

Lister Petter
25/27.5 kVA

Model: VG25L5
Động cơ: SA430G1
Kích thước: 1.7x0.8x1.3 m
Khối lượng: 800 kg

Lister Petter
20/22 kVA

Model: VG20L5
Động cơ: SA427G1
Kích thước: 1.7x0.8x1.3 m
Khối lượng: 710 kg

ATS
21 kVA

Model: VG63TSC 1P
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SM
Động cơ:
Kích thước: m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
528 kVA

Model: VG800SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
594 kVA

Model: VG900SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg