Baudouin
750/825 kVA

Model: VG750B5
Động cơ: 6M33G825/5
Kích thước: 5.5 x 2.0 x 2.5 m
Khối lượng: 7350 kg

Baudouin
650/716 kVA

Model: VG650B5
Động cơ: 6M33G715/5
Kích thước: 5.5 x 2.0 x 2.5 m
Khối lượng: 7100 kg

Baudouin
500/550 kVA

Model: VG500B5
Động cơ: 6M26G550/5
Kích thước: 5.0 x 1.7 x 2.3 m
Khối lượng: 5890 kg

Baudouin
450/495 kVA

Model: VG450B5
Động cơ: 6M21G500/5
Kích thước: 4.5 x 1.7 x 2.1 m
Khối lượng: 4420 kg

Baudouin
400/440 kVA

Model: VG400B5
Động cơ: 6M21G440/5
Kích thước: 4.5 x 1.7 x 2.1 m
Khối lượng: 4370 kg

Baudouin
350/385 kVA

Model: VG350B5
Động cơ: 6M21G385/5
Kích thước: 4.5 x 1.7 x 2.1 m
Khối lượng: 4325 kg

Baudouin
300/330 kVA

Model: VG300B5
Động cơ: 6M16G350/5
Kích thước: 4.0 x 1.3 x 1.9 m
Khối lượng: 3060 kg

Baudouin
250/275 kVA

Model: VG250B5
Động cơ: 6M16G275/5
Kích thước: 4.0 x 1.3 x 1.9 m
Khối lượng: 2840 kg

Baudouin
200/220 kVA

Model: VG200B5
Động cơ: 6M16G220/5
Kích thước: 3.5 x 1.2 x 1.7 m
Khối lượng: 2735 kg

Baudouin
150/165 kVA

Model: VG150B5
Động cơ: 6M11G165/5
Kích thước: 3.5 x 1.2 x 1.7 m
Khối lượng: 2030 kg

Baudouin
135/150 kVA

Model: VG135B5
Động cơ: 6M11G150/5
Kích thước: 3.5 x 1.2 x 1.7 m
Khối lượng: 1995 kg

Baudouin
100/110 kVA

Model: VG100B5
Động cơ: 4M11G120/5
Kích thước: 3.0 x 1.1 x 1.5 m
Khối lượng: 1525 kg

Baudouin
80/88 kVA

Model: VG80B5
Động cơ: 4M11G90/5
Kích thước: 3.0 x 1.1 x 1.5 m
Khối lượng: 1500 kg

Baudouin
65/72 kVA

Model: VG65B5
Động cơ: 4M10G70/5
Kích thước: 2.5 x 0.9 x 1.4 m
Khối lượng: 1355 kg

Baudouin
50/55 kVA

Model: VG50B5
Động cơ: 4M06G55/5
Kích thước: 2.1 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 890 kg

Baudouin
45/50 kVA

Model: VG45B5
Động cơ: 4M06G50/5
Kích thước: 2.1 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 840 kg

Baudouin
30/33 kVA

Model: VG30B5
Động cơ: 4M06G35/5
Kích thước: 1.85 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 785 kg

Baudouin
20/22 kVA

Model: VG20B5
Động cơ: 4M06G25/5
Kích thước: 1.85 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 760 kg

Baudouin
15/16.5 kVA

Model: VG15B5
Động cơ: 4M06G20/5
Kích thước: 1.7 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 745 kg

Baudouin
14/15.4 kVA

Model: VG14B51
Động cơ: 4M06G20/5
Kích thước: 1.7 x 0.8 x 1.1 m
Khối lượng: 745 kg

Sync panel
Mitsubishi
2640 kVA

Model: VG4000SM
Kích thước: cm
Dòng điện: 4000 A

Sync panel
Mitsubishi
2112 kVA

Model: VG3200SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 3200 A

Sync panel
Mitsubishi
1650 kVA

Model: VG2500SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2500 A

Sync panel
Mitsubishi
1320 kVA

Model: VG2000SM
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2000 A

Sync panel
Mitsubishi
1056 kVA

Model: VG1600SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1600 A

Sync panel
Mitsubishi
660 kVA

Model: VG1000SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1000 A

Sync panel
Mitsubishi
528 kVA

Model: VG800SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 800 A

Sync panel
Mitsubishi
435 kVA

Model: VG660SM
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 660 A

Sync panel
LS
2640 kVA

Model: VG4000SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 4000 A

Sync panel
LS
2112 kVA

Model: VG3200SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 3200 A

Sync panel
LS
1650 kVA

Model: VG2500SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2500 A

Sync panel
LS
1320 kVA

Model: VG2000SL
Kích thước: 80x140x220 cm
Dòng điện: 2000 A

Sync panel
LS
1056 kVA

Model: VG1600SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1600 A

Sync panel
LS
660 kVA

Model: VG1000SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 1000 A

Sync panel
LS
594 kVA

Model: VG900SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 900 A

Sync panel
LS
435 kVA

Model: VG660SL
Kích thước: 80x100x220 cm
Dòng điện: 660 A

ATS
Vitzro
1980 kVA

Model: VG3000TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 3000 A

ATS
Vitzro
1650 kVA

Model: VG2500TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 2500 A

ATS
Vitzro
1320 kVA

Model: VG2000TSH
Kích thước: 100x100x150 cm
Dòng điện: 2000 A

ATS
Vitzro
1056 kVA

Model: VG1600TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1600 A

ATS
Vitzro
792 kVA

Model: VG1200TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1200 A

ATS
Vitzro
660 kVA

Model: VG1000TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 1000 A

ATS
Vitzro
528 kVA

Model: VG800TSH
Kích thước: 90x90x130 cm
Dòng điện: 800 A

ATS
Vitzro
396 kVA

Model: VG600TSH
Kích thước: 60x60x100 cm
Dòng điện: 600 A

ATS
Vitzro
264 kVA

Model: VG400TSH
Kích thước: 60x60x100 cm
Dòng điện: 400 A

ATS
Vitzro
132 kVA

Model: VG200TSH
Kích thước: 50x30x50 cm
Dòng điện: 200 A

ATS
Vitzro
66 kVA

Model: VG100TSH
Kích thước: 45x30x45 cm
Dòng điện: 100 A

ATS
1980 kVA

Model: VG3000TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1650 kVA

Model: VG2500TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1320 kVA

Model: VG2000TSH
Động cơ:
Kích thước: 100x100x150 m
Khối lượng: kg

ATS
1056 kVA

Model: VG1600TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
792 kVA

Model: VG1200TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
660 kVA

Model: VG1000TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
528 kVA

Model: VG800TSH
Động cơ:
Kích thước: 90x90x130 m
Khối lượng: kg

ATS
396 kVA

Model: VG600TSH
Động cơ:
Kích thước: 60x60x100 m
Khối lượng: kg

ATS
264 kVA

Model: VG400TSH
Động cơ:
Kích thước: 60x60x100 m
Khối lượng: kg

ATS
132 kVA

Model: VG200TSH
Động cơ:
Kích thước: 50x30x50 m
Khối lượng: kg

ATS
66 kVA

Model: VG100TSH
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

ATS
22 kVA

Model: VG100TSH 1P
Động cơ:
Kích thước: 45x30x45 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SM
Động cơ:
Kích thước: m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
528 kVA

Model: VG800SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SM
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2640 kVA

Model: VG4000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
2112 kVA

Model: VG3200SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1650 kVA

Model: VG2500SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1320 kVA

Model: VG2000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x140x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
1056 kVA

Model: VG1600SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
660 kVA

Model: VG1000SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
594 kVA

Model: VG900SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg

Sync panel
435 kVA

Model: VG660SL
Động cơ:
Kích thước: 80x100x220 m
Khối lượng: kg