Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Đặng Đình Hưng
Phan Vũ Minh Nhẫn
Nguyễn Quang Trung

Tổng giám đốc

Đặng Đình Hưng

Phòng kinh doanh

Đặng Đình Hưng

Phòng dự án

Nguyễn Văn Nhân

Phòng dịch vụ

Nguyễn Thanh Trường

Phòng sản xuất

Trần Công Phú

Phòng tài chính

Trúc Quyên