FPT
---/520/500 HP

Model: C13-500
RPM:
Kích thước: 147x100x106 cm
Khối lượng: 1345 kg

FPT
620/450/--- HP

Model: C90-620
RPM:
Kích thước: 129x87x96 cm
Khối lượng: 940 kg

FPT
---/410/380 HP

Model: C90-380
RPM:
Kích thước: 129x87x96 cm
Khối lượng: 940 kg

FPT
450/350/--- HP

Model: N67-450
RPM:
Kích thước: 109x72x79 cm
Khối lượng: 600 kg

FPT
370/270/--- HP

Model: N60-370
RPM:
Kích thước: 107x74x78 cm
Khối lượng: 595 kg

FPT
280/230/180 HP

Model: N67-280
RPM:
Kích thước: 107x75x80 cm
Khối lượng: 605 kg

FPT
825/600/ HP

Model: C13-825
RPM:
Kích thước: 147x100x106 cm
Khối lượng: 1345 kg

FPT
230/115/--- HP

Model: S30 230
RPM:
Kích thước: 78x78x75 cm
Khối lượng: 330 kg

FPT
220/180/150 HP

Model: N67-220
RPM:
Kích thước: 107x75x80 cm
Khối lượng: 605 kg

FPT
150/125/125 HP

Model: N67-150
RPM:
Kích thước: 105x71x91 cm
Khối lượng: 530 kg

FPT
100/85/85 HP

Model: N45-100
RPM:
Kích thước: 81x70x84 cm
Khối lượng: 450 kg

Vietgen
375 kVA

Model: VG375MF5
Động cơ: C13-500
Kích thước: 250x110x130 cm
Khối lượng: 2450 kg

Vietgen
250 kVA

Model: VG250MF5
Động cơ: C90-380
Kích thước: 250x110x130 cm
Khối lượng: 2200 kg

Vietgen
150 kVA

Model: VG150MF5
Động cơ: N67-450
Kích thước: 200x90x120 cm
Khối lượng: 1450 kg

Vietgen
125 kVA

Model: VG125MF5
Động cơ: N67-280
Kích thước: 195x90x120 cm
Khối lượng: 1200 kg

Vietgen
100 kVA

Model: VG100MF5
Động cơ: N67-280
Kích thước: 195x90x120 cm
Khối lượng: 1130 kg

Vietgen
75 kVA

Model: VG75MF5
Động cơ: N67-220
Kích thước: 195x90x120 cm
Khối lượng: 1050 kg

Vietgen
60 kVA

Model: VG60MF5
Động cơ: N67-150
Kích thước: 195x90x120 cm
Khối lượng: 900 kg

Vietgen
40 kVA

Model: VG40MF5
Động cơ: N45-100
Kích thước: 150x90x110 cm
Khối lượng: 800 kg

Vietgen
30 kVA

Model: VG30MY5
Động cơ: 4TNV98
Kích thước: 160x70x100 cm
Khối lượng: 785 kg

Vietgen
12 kVA

Model: VG12MY51
Động cơ: 4TNV88
Kích thước: 160x70x100 cm
Khối lượng: 750 kg

Vietgen
9 kVA

Model: VG09MY51
Động cơ: 3TNV88
Kích thước: 150x70x100 cm
Khối lượng: 600 kg

Vietgen
8 kVA

Model: VG8000MH
Động cơ: 1D90Z
Kích thước: 110x60x60 cm
Khối lượng: 350 kg