Hỗ trợ khách hàng

Bán hàng trong nước

Nguyễn Thị Toàn

0866 22 01 24

toan.ngth@dzima.com

Bán hàng nước ngoài

Việt Triều

+84 91 720 4890

trieu.hvv@dzima.com

Dịch vụ kỹ thuật

Nguyễn Thanh Trường

+84 (0)968854223

truong.ngth@dzima.com

Quản lý dự án

Nguyễn Văn Nhân

0866 22 01 26

nhan.ngv@dzima.com

Thông tin liên hệ

Số C2-17, Đường D, KDC Him Lam Phú Đông, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

+84 (0) 866 22 01 22
+84 (0) 866 22 01 25

info@dzima.com