DZM DG
13 kVA

Model: DG164D-S
RPM: 1500
Kích thước: 0.39 x 0.40 x 0.45 m
Khối lượng: 109 kg