Vietgen

Model: VG375MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG250MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG150MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG125MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG100MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG75MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG60MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG40MF5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG30MY5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG12MY51
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG09MY51
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Vietgen

Model: VG8000MH
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh