Customer Support

Domestic sales

Nguyễn Thị Toàn

0866 22 01 24

toan.ngth@dzima.com

Sales overseas

Việt Triều

+84 91 720 4890

trieu.hvv@dzima.com

Technical services

Nguyễn Thanh Trường

+84 (0)968854223

truong.ngth@dzima.com

Project manager

Nguyễn Văn Nhân

0866 22 01 26

nhan.ngv@dzima.com

Contact

No. C2-17, D Street, Him Lam Phu Dong residential area, An Binh ward, Di An city, Binh Duong

+84 (0) 866 22 01 22
+84 (0) 866 22 01 25

info@dzima.com