Yanmar

Model: VG60Y5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG40Y5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG30Y5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG20Y5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG15Y5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG14Y51
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG10Y51
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Yanmar

Model: VG8Y51
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh