Perkins

Model: VG2270P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG2000P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG1700P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG1500P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG1270P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG1000P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG800P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG750P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG700P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG650P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

Perkins

Model: VG620P5
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh