Excalibur
12HP

Model: S192F
RPM: 3000
Kích thước: 52 x 45 x 55 cm
Khối lượng: 52kg

Hatz
12HP

Model: S192F
RPM: 3000
Kích thước: 52 x 45 x 55 cm
Khối lượng: 52kg

Raywin
12HP

Model: S192F
RPM: 3000
Kích thước: 52 x 45 x 55 cm
Khối lượng: 52kg