Demo bài viết 2

Theo khảo sát của McKinsey, vào năm 2007 với 9.345 doanh nghiệp toàn cầu thì có hơn 53% doanh nghiệp cho rằng sáng tạo đổi mới là yếu tố cần nhất cho phát triển doanh nghiệp. Việc đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp là...

Demo bài viết 1

Theo khảo sát của McKinsey, vào năm 2007 với 9.345 doanh nghiệp toàn cầu thì có hơn 53% doanh nghiệp cho rằng sáng tạo đổi mới là yếu tố cần nhất cho phát triển doanh nghiệp. Việc đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp là...