FPT

Thành lập từ năm 1903 tại Italy, FPT là một trong số bốn nhà sản xuất lớn nhất trên toàn thế giới về động cơ diesel cao tốc sử dung cho xe thương mại, máy xây dung, máy nông nghịệp, máy phát phát điện và tàu thủy.

Founded in 1903 in Italy, FPT is one of the four largest manufacturers in the world for high-speed diesel engines used for commercial vehicles, construction machines, agricultural machines, marine generators and ship engines.